Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Imię i nazwisko autora
 • Numer ORCID autora
 • Afiliacja (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)
 • Tytuł artykułu po angielsku i po polsku
 • Streszczenie artykułu po angielsku i po polsku
 • Słowa klucze po angielsku i po polsku ( do 5 słów)
 • Bibliografia załącznikowa
 • Aktualna nota biograficzna autora po angielsku i po polsku
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect
 • Autor/autorzy, przekazując redakcji tekst, przenosi/przenoszą na wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i rozpowszechniania (licencja CC-BY-NC-ND)
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu)
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii

Wytyczne dla autorów

Przesłany artykuł powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko autora

 2. numer ORCID autora

 3. afiliację (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)

 4. tekst artykułu w języku angielskim (do 30 tyś. znaków ze spacjami)

 5. imię i nazwisko native speakera, który dokonał korekty tekstu ( wyłącznie w przypadku jeśli język angielski nie jest językiem rodzimym autora)

 6.  bibliografię załącznikową

 7. streszczenie artykułu po angielsku i po polsku ( do 800 znaków ze spacjami)

 8. słowa klucze po angielsku i  po polsku ( do 5 słów)

 9. tytuł artykułu po angielsku i po  polsku

 10. aktualna nota biograficzna autora po angielsku i po polsku ( do 400 znaków ze spacjami)

 11. Przesłany tekst powinien być zapisany w formacie : *.doc, lub  *.docx.. Artykuły zawierające ryciny, wykresy, symbole graficzne dodatkowo powinny być przesłane w formacie PDF.

Tylko artykuły nadesłane w terminie, spełniające powyższe wymogi redakcyjne oraz te, które uzyskają pozytywne recenzje będą brane pod uwagę przy redakcji tomu „Rocznika Teologii Katolickiej” w 2020 roku.
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu w Roczniku Teologii Katolickiej podejmuje Redaktor naczelny czasopisma.

Articles

Section default policy

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.