ROCZNIKI:


Witamy na stronie Rocznika Teologii Katolickiej

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

The Annual of Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Ilość punktów: 10
ISSN: 1644-8855

rtk@uwb.edu.pl


 

KOMUNIKAT

Kolejny XVI tom Rocznika Teologii Katolickiej pragniemy poświęcić między innymi zagadnieniom biblijnym,  liturgicznym, ekumenicznym, pastoralnym, piękna w sacrum, teologii moralnej, dogmatycznej i fundamentalnej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku angielskim na adres redakcji RTK (rtk@uwb.edu.pl. Szczegółowe zasady publikacji i recenzji nadesłanych artykułów znajdują się na stronie internetowej czasopisma www.rtk.uwb.edu.pl. Termin nadsyłania prac do publikacji mija 31 maja 2017 r.
Rocznik Teologii Katolickiej wydawany przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku jest czasopismem naukowym punktowanym (10 punktów)  wpisanym na listę MNiSW.

 

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redaktor Naczelny RTK

 

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Sekretarz Redakcji RTK

Białystok, dnia 24 marca 2017 r.