ROCZNIKI:


Witamy na stronie Rocznika Teologii Katolickiej

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

The Annual of Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Realizowane zadania:

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji w Roczniku Teologii Katolickiej finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Ilość punktów:20
ISSN: 1644-8855

rtk@uwb.edu.pl


 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

W 2019 roku ukaże się XVIII tom Rocznika Teologii Katolickiej. Wszystkich zainteresowanych publikacją osiągnięć naukowych z dziedziny teologii zapraszamy do nadsyłania na adres redakcji czasopisma  (ktk@uwb.edu.pl) artykułów naukowych wyłącznie w języku angielskim.
Przesłany artykuł powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko autora
 2. numer ORCID autora
 3. afiliację (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)
 4. tekst artykułu w języku angielskim (do 30 tyś. znaków ze spacjami)
 5. imię i nazwisko native speakera, który dokonał korekty tekstu ( wyłącznie w przypadku jeśli język angielski nie jest językiem rodzimym autora)
 6.  bibliografię załącznikową
 7. streszczenie artykułu po angielsku i po polsku ( do 800 znaków ze spacjami)
 8. słowa klucze po angielsku i  po polsku ( do 5 słów)
 9. tytuł artykułu po angielsku i po  polsku
 10. aktualna nota biograficzna autora po angielsku i po polsku ( do 400 znaków ze spacjami)
 11. Przesłany tekst powinien być zapisany w formacie : *.doc, lub  *.docx.. Artykuły zawierające ryciny, wykresy, symbole graficzne dodatkowo powinny być przesłane w formacie PDF.

Tylko artykuły nadesłane w terminie, spełniające powyższe wymogi redakcyjne oraz te, które uzyskają pozytywne recenzje będą brane pod uwagę przy redakcji tomu „Rocznika Teologii Katolickiej” w 2019 roku.
Ostateczną decyzję o publikacji artykułu w Roczniku Teologii Katolickiej podejmuje Redaktor naczelny czasopisma.
Termin nadsyłania tekstów mija 30 września 2019 r.

Rocznik Teologii Katolickiej wydawany jest przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jest czasopismem punktowanym (20 punktów)  wpisanym na listę MNiSW.

Czasopismo w latach 2019 i 2020 jest beneficjentem  konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W związku z tym artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej.

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redaktor Naczelny RTK

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Sekretarz Redakcji RTK

Białystok, dnia 2 września 2019 r.