ROCZNIKI:


Witamy na stronie Rocznika Teologii Katolickiej

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

The Annual of Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Ilość punktów: 10
ISSN: 1644-8855

rtk@uwb.edu.pl


 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W roku 2016 kolejny XV tom Rocznika Teologii Katolickiej pragniemy poświęcić zagadnieniom z liturgiki, katechetyki, teologii fundamentalnej oraz teologii prawa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania na adres redakcji RTK (rtk@uwb.edu.pl) artykułów naukowych w językach kongresowych. Termin nadsyłania prac do publikacji mija 31 maja 2016 r.
Rocznik Teologii Katolickiej wydawany jest przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jest czasopismem naukowym wpisanym na listę MNiSW. W 2015 r. otrzymał  9 punktów.

 

ks. dr hab. Andrzej Proniewski
Redaktor Naczelny RTK

 

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Sekretarz Redakcji RTK

Białystok, dnia 29 stycznia 2016 r.