ROCZNIKI:


Witamy na stronie Rocznika Teologii Katolickiej

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

The Annual of Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski

Sekretarz redakcji: ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk

Realizowane zadania:

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji w Roczniku Teologii Katolickiej finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Ilość punktów: 10
ISSN: 1644-8855

rtk@uwb.edu.pl


 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
W 2019 roku ukaże się XVIII tom Rocznika Teologii Katolickiej. Wszystkich zainteresowanych publikacją osiągnięć naukowych z dziedziny teologii zapraszamy do nadsyłania na adres redakcji RTK (ktk@uwb.edu.pl) artykułów naukowych w języku angielskim.
Przesłany artykuł powinien zawierać:
1.         imię i nazwisko autora
2.         afiliację (jednostka naukowa, uczelnia wyższa)
3.         tekst artykułu (do 30 tyś. znaków ze spacjami)
4.         bibliografię załącznikową
5.         streszczenie artykułu po polsku i angielsku
6.         słowa klucze po polsku i angielsku
7.         tytuł artykułu po polsku
8.         krótka aktualna nota biograficzna autora

Termin nadsyłania tekstów mija 15 czerwca  2018 r.
Jednocześnie Informujemy, że od 2019 roku publikacja w naszym czasopiśmie podlega opłacie w wysokości 440zł. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów recenzji. Wniesienie opłaty jest warunkiem przekazania artykułu do recenzentów.
Rocznik Teologii Katolickiej wydawany przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku jest czasopismem naukowym punktowanym (10 punktów)  wpisanym na listę MNiSW.

 

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Redaktor Naczelny RTK

 

Ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk
Sekretarz Redakcji RTK

Białystok, dnia 10 stycznia 2018 r.