The Evolution of the Role of Roman Catholic Monasteries in Belarus from the Nineteenth Century to the Beginning of the Twentieth Century

Authors

Keywords:

Roman Catholic Church, monasteries, Russian Empire, nineteenth century, role of monasteries

Abstract

This article presents how the role of Roman Catholic monasteries evolved in Belarus from the nineteenth to the beginning of the twentieth centuries. It defines the traditional internal and external functions of the Catholic mon- astery and proceeds to convey how, due to Russian policies, Roman Catholic monasteries ceased to fulfill their traditional roles and took on new, unusual, and previously uncommon functions such as serving as prisons and boarding houses.

Author Biography

Raisa Zianiuk, Instytut historii NAN Białorusi

RAISA ZIANIUK, PhD, obtained her bachelor’s degree in history and religious studies from the M. Tanka Belarusian State Pedagogical Univer- sity. In 2007, she obtained her Master’s in History degree, specializing in the history of Belarus, from the same university. In 2010, she completed her doctoral studies at the Belarus Institute of History NAN. From 2009- 2010, as part of the Republic of Poland Government’s Scholarship Program for young scholars, she participated in a research internship at the John Paul II Catholic University of Lublin (JPII KUL) under the direction of Rev. Prof. Stanisław Wilko, PhD, Hab, the rector of the JPII KUL. In 2015, she successfully defended her dissertation entitled “ Roman Catholic Institutions of Education in Belarus (1772-1914): Structure and Activity” and obtained her Doctorate in History degree. She is currently preparing her habilitation dissertation on the history of Roman Catholic religious orders and their participation in the socio-political life of Belarus from 1772-1914. She has authored over 70 scholarly publications, including monographs. She lives in Minsk.

ORCID 0000-0002-4743-3538

References

Bibliography

Dołbiłow, M. Russkij kraj, czużaja wiera: etnokonfessionalnaja politika imperii w Litwie i Biełorussii pri Aleksandre I. Moskwa: 2010. (Долбилов, М. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и при Александре І. Москва: 2010).

Fiłatowa, E. N. Konfessuonalnaja politika carskogo prawitelstwa w Biełarusi 1772–1860 gg. Minsk: 2006. (Филатова, Е.Н. Конфессиональная политика царского правительства в Беларуси 1772–1860 гг. – Минск: 2006).

Ganczar, A. I. Rimsko-katoliczeskaja cerkow w Biełarusi (wt.poł. XIX – nacz. XX w.). Istoriczeskij oczerk. Grodno: 2010. (Ганчар, А.И. Римско- католическая церковь в Беларуси (вт.пол. 19 – нач. 20 вв.). Исторический очерк. Гродно: 2010).

Janouskaja, W. W. Chryscijanskaja carkwa u Biełarusi 18631-11914 gg. Minsk: 2002. (Яноўская, В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі ў 1863–1914 гг. Мінск: 2002).

Katoliczeskaja cerkow nakanunie rewolucii 1917 g. Sbornik dokumentow. Edited by M. Radwan. Lublin: 2003. (Радван, М. Католическая Церковь накануне революции 1917 г. Сборник документов Сост. и отв. ред. Люблин: 2003)

Lukjanow, S. A., and A. G. Udidiw. “K woprosu o gosudarstwienno- prawowom regulirowanii dejatelnosti Rimsko katokiczeskoj cerkwi w Rossii.” In Gosudarstwiennaja służba i kadry, no. 2 (2018). https://cyberlen- inka.ru/article/n/k voprosu-o-gosudarstvenno-pravovom-regulirovanii- deyatelnosti-rimsko-katolicheskoy-tserkvi-v-rossii. Accessed September 11, 2021 (Лукьянов С.А., Удодов А.Г. “К вопросу о государственно-правовом регулировании деятельности Римско католической церкви в России.” In Государственная служба и кадры, No2. (2018).

Minenko, S. “W. Rossijskoje zakonodatelstwo po ochranie gospodst- wujuszczej prawosławnoj wiery ot prozielitizma inowierczeskich cerk- wiej (XVIII–XIX wieka).” In Juridiczeskaja nauka i praktika: wiestnik Niżegorodskij Akademii MWD. //https://cyberleninka.ru/article/n/rossi- yskoe-zakonodatelstvo-po-ohrane-gospodstvuyuschey-pravoslavnoy- very-ot prozelitizma-inovercheskih-tserkvey-xviii-xix-veka/viewer. Ac- cessed: 10.06.2020. (Миненко, С.В. “Российское законодательство по охране господствующей православной веры от прозелитизма иноверческих церквей (XVIII–XIX века).” In Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России.)

Popow, M. A. Mitropolit Stanisław Bohusz Siestrencewicz (1731–1826 gg.): rol w formirowanii prawitelstwiennoj politiki k Rimsko-katoliczeskoj cerkwi na biełorusskich ziemlach (koniec XVIII – pierwaja czietwiert XIX w.). Minsk: 2012. (Попов, М.А. Митрополит Станислав Богуш-Сестренцевич (1731–1826 гг.): роль в формировании правительственной политики по отношению к Римско-католической церкви на белорусских землях (конец XVIII – первая четверть XIX в.). Минск: 2012).

Valančius, M. Namų užrašai. Vilnius: Baltos lankos, 2003.

Zianiuk, R. U. “Baraćba z rymska-katalickomi bractwami jak forma abmieżawannia upływu kaścioła u druhoj pałowie XIX st.” In Paustan- nie 1863-1864 gg. u Polszczy, Biełarusi, Litwie i Ukrainie: gistoryja i pamiać. Zbornik nawukowych artykułau. 279–292. Minsk: 2014. (Зянюк, Р.У. “Барацьба з рымска-каталіцкімі брацтвамі як форма абмежавання ўплыву касцёла ў другой палове ХІХ стт.” In Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць : зб. навук. арт. Мінск: 2014, p. 279–292).

Zianiuk, R. U. “Kasacyja rymska-katalickich klasztarau u Mscisławie u XIX st.” In Wiesnik Magiliouskaga dziarżaunaha uniwersiteta imia Ku- liaszowa. Seryja A. Humanitarnyja nawuki 57, no. 1 (2021): 35–41. (Зянюк, Р. У. “Касацыя рымска-каталіцкіх кляштараў у Мсціславе ў ХІХ ст.” In Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі 57, no. 1 (2021): 35–41)

Zianiuk, R. U. Nawuczalnuja ustanowy rymska-katalickaj carkwy u Biełarusi (1772 – 1914 gg.). Minsk: 2017. (Зянюк, Р.У. Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772 – 1914 гг.). Мінск: 2017)

Zieniuk, R. W. “Organizacija, dejatelnost i sudby archiwow rimsko- katoliczeskich monastyriej Biełarusi w konce XVIII – XIX wiekie.” In Westnik Brianskogo gosudarstwennogo uniwersiteta 45, no. 3 (2020): 62–71. (Зенюк, Р.В. “Организация, деятельность и судьбы архивов римско- католических монастырей Беларуси в конце XVIII – XIX веке.” In Вестник Брянского государственного университета 45, no. 3 (2020): 62–71.

Published

2022-01-13

How to Cite

Zianiuk, R. (2022). The Evolution of the Role of Roman Catholic Monasteries in Belarus from the Nineteenth Century to the Beginning of the Twentieth Century. Rocznik Teologii Katolickiej, 20, 103-122. Retrieved from https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk/article/view/12

Issue

Section

HISTORY OF THE CHURCH